Špeciálna ZŠ Jelšava

Špeciálna ZŠ Jelšava

Nám. republiky 62
04916 Jelšava
IČO: 35985241

Informácie o inštitúcii Špeciálna ZŠ Jelšava

 

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy pre školský rok 2009/2010:
Základným koncepčným zámerom školy je poskytovať všestranné a kvalitné špeciálno-pedagogické služby s cieľom uplatniť sa na trhu vzdelávania. Stať sa školou, ktorá optimálne rozvíja schopnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Na splnenie tohto koncepčného zámeru pre školský rok 2009/2010 si škola určila čiastkové ciele, ktoré boli rozpracované do oblasti výchovy a vzdelávania, do oblasti ľudských zdrojov a do oblasti materiálno technického zabezpečenia školy.


Oblasť výchovy a vzdelávania:

Dlhodobým cieľom vytýčeným v oblasti výchovy a vzdelávania je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov, aby si osvojili vedomosti a návyky potrebné na ich ďalšiu profesionálnu prípravu, prípravu pre praktický život, aby si vytvárali správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom. Tento cieľ je rozpracovaný do hlavných úloh:

rozvoj osobnosti žiaka

humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
Na splnenie týchto cieľov v Pláne práce na školský rok 2009/2010 boli rozpracované úlohy do týchto oblastí:

Rozumová výchova – splnené úlohy

Mravná výchova – splnené úlohy

Zdravotná výchova – splnené úlohy

Dopravná výchova – splnené úlohy

Enviromentálna výchova – splnené úlohy

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Mária Majorošová – riaditeľka školy
Mgr. Eva Koukalová – zástupca riaditeľa školy
szsjelsava1@azet.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit